YOAV MAOZ

CEO, ATIDIM, Israel

יואב מכהן כמנכ"ל עמותת ידידי עתידים. בתפקידו הקודם, יואב ניהל את התכנית "צוערים לשלטון המקומי" ואת התכנית "צוערים לניהול תשתיות תחבורה" בעמותת ידידי עתידים. תכנית "צוערים לשלטון המקומי" פועלת לשיפור השלטון המקומי בפריפריה החברתית והגיאוגרפית באמצעות טיפוח והכשרת קבוצת מנהיגות לניהול מקצועי בתחומים המוניציפליים. תכנית "צוערים לניהול תשתיות תחבורה" נועדה להכשיר מהנדסי תחבורה מקצועיים ואיכותיים שישתלבו במשרד התחבורה ובחברות-הבת הממשלתיות. קודם לכן, ניהל יואב את עמותת "דורשי טוב", המקדמת התנדבות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית למען עתיד טוב יותר של נוער וצעירים , ובד בבד לימד בבית הספר "דמוקרטי בעמק" בנהלל. יואב הוא רס"ן במילואים, ושירת בקבע קרוב לעשור. בין לבין יצא לשליחות של הסוכנות היהודית בקייפטאון, דרום אפריקה